WEEKIN הסכם שימוש בשירות תוכנה מקוון

עודכן לאחרונה ב15 לפברואר 2016

שנערך בתל אביב ביום .............

ב י ן : חברת weekin ע.מ 040281784                        מצד אחד;

______________
(להלן: "החברה")

ל ב י ן :
............................
..........................
...........................
(להלן : "הלקוח")                                                       מצד שני;

ה ו א י ל והחברה הינה בעלת פלטפורמה אינטרנטית לניהול סטודיו הכוללת בתוכה ניהול . הסטודיו,מערכת הרשמה לתלמידים לשיעורים וניהול אתר אינטרנט.

ו ה ו א י ל והלקוח ראה את הפלטפורמה ו/או השירות בדק אותם ומצא אותם מתאימים לצרכיו.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:


1. הצהרות החברה:1.1. החברה מצהירה כי היא בעלת פלטפורמה בבסיס של השירות וכי זכויות היוצרים בפלטפורמה הינן בבעלותה המלאה וכי אין כל מניעה להפיץ ו/או לשווק את הפלטפורמה ו/או השירות וליתן ללקוח רישיון שימוש.

2. הצהרות הלקוח

2.1. הלקוח מצהיר כי הוא ראה ובדק את הפלטפורמה ו/או השירות נשוא הסכם זה והוא מצא אותם מתאימים לצרכיו.

2.2. הלקוח מצהיר כי הוא יודע שהפלטפורמה אינה מיוצרת בבלעדיות עבורו, וכי הוא רוכש רישיון שימוש בפלטפורמה "כמו שהיא- AS IS", כתוכנת מדף.

2.3. הלקוח יודע שהחברה משווקת את הפלטפורמה לצדדים שלישיים וכי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

3. מהות העסקה

3.1. הלקוח רוכש מהחברה רישיון לשימוש בפלטפורמה אינטרנטית לניהול סטודיו, לרבות ניהול הפעילות השוטפת של הסטודיו, מערכת לניהול שיעורי הסטודיו, מערכת לרישום תלמידים והכל בתשלום חודשי קבוע ובעלות חד פעמית של הקמת הפלטפורמה אצל הלקוח בהתאם למסלול שבחר הלקוח. פירוט המסלולים הקיימים מצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

3.2. החברה מתחייבת לספק ללקוח את הפלטפורמה האינטרנטית, לספק ללקוח סיסמת גישה וחשבון לצורך השימוש בה.

3.3. במסגרת הגדרת הפלטפורמה והטמעתה אצל הלקוח החברה מתחייבת להעביר לפלטפורמה ללא תמורה נוספת את הפרטים הבאים: פרטי הלקוחות הכוללים שם פרטי, שם משפחה, כתובת, מספר תעודת זהות תאריך לידה, וכתובת מייל בכפוף להלן:
החברה תבדוק את היתכנות הטמעת הפלטפורמה, באם קיימים פרטי מנוי או כרטיסיה של הלקוחות החברה תעביר אותם לפלטפורמה.
העברת הפרטים לפלטפורמה כפופה לכך שהלקוח העביר קובץ אקסל מסודר ומלא של כל פרטי לקוחות הסטודיו שהוא מעוניין להטמיע בפלטפורמה והכל בהתאם להנחיות החברה.

3.4. החברה תעניק עד שלוש הדרכות מקוונות באורך של שעה וחצי לכל הדרכה בחודשיים הראשונים לשימוש בפלטפורמה מעבר לתמיכה הטכנית השוטפת כמפורט בסעיף 5.

3.5. על הלקוח חלה האחריות לשמירת סודיות הסיסמא והחשבון, והסמכת העובדים לגישה לחשבון.

4. הזכויות בפלטפורמה

4.1. מוסכם שכל עוד הלקוח עומד בלוח התשלומים תהיה לו רשות להשתמש בלבד בפלטפורמה, וכי זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות בפלטפורמה שייכות לחברה לרבות כל הטכנולוגיות, המידע הקשור בפלטפורמה, התוכן, החומרים, הקשורים לשירות ולכל עבודה נגזרת או שיפור של הפלטפורמה והשירות. למען הסר ספק המידע שמוזן ע"י הלקוח לפלטפורמה לרבות פרטי לקוחות הסטודיו יהיה שייך ללקוח.

4.2. מבלי לפגוע באמור לעיל הלקוח ישמור על סודיות לא יהיה רשאי להעביר את זכותו בשימוש בפלטפורמה כולה או חלקה לצד ג' וכן לא יהיה רשאי למכור ו/או להעתיק ו/או למסור ו/או להשכיר ו/או להרשות שימוש ו/או להעביר את הפלטפורמה ו/או את הרשות להשתמש בה לאדם אחר מלבד משתמשים המורשים שהם צוות העובדים בסטודיו בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לתרגם את הפלטפורמה ו/או לפרק את הפלטפורמה ו/או להנדס לאחור ו/או לנסות לגלות את קוד המקור ו/או האובייקט של הפלטפורמה.

5. תמיכה טכנית:

5.1. בחודש הראשון לשימוש בפלטפורמה תספק החברה תמיכה טכנית באמצעות הטלפון שמספרו:054-7455650 בין הימים א-ה בין השעות 08:30 ועד ל 16:30.

5.2. בתום החודש הראשון והחל מהחודש השני לשימוש בפלטפורמה התמיכה הטכנית תתבצע באמצעות המייל כאשר ההתחייבות למענה הינה עד 36 שעות מרגע קבלת ההודעה על התקלה, זמן הטיפול יהיה על פי תעדוף והחלטה של החברה.

5.3. באם נוצרה בעיה המשביתה לחלוטין את העבודה אזי תחילת הטיפול יהיה מיידי ויינתן מענה גם באמצעות הטלפון.

6. אחריות החברה לנזק

מוסכם שאחריות החברה לנזק מכל מן וסוג שהוא ישיר ו/או עקיף לא יעלה על הסכום אותו שילם הלקוח עבור הפלטפורמה.

7. התמורה.

7.1. התמורה הינה כמפורט בטופס ההזמנה בהתאם למסלול שיבחר ע"י הלקוח שיצורף כנספח להסכם זה ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. התשלום לחברה יהיה מידי חודש בחודשו או בתשלום מראש לכל השנה הכל בהתאם לטופס ההזמנה.

8. שמירת סודיות

8.1. החברה מתחייבת בזאת לשמור בסוד כל מידע הקשור למידע פנימי של הסטודיו אשר יגיע לידיעתה תוך כדי ביצועו של הסכם זה.

8.2. לשם הסרת ספק מוסכם בזה במפורש כי החברה רשאית למכור ו/או להשכיר ו/או להעביר לתת רשות שימוש וכן לבצע כל פעולה או עסקה אחרת בפלטפורמה אולם החברה מתחייבת להוציא מהפלטפורמה כאמור כל מידע הקשור בלקוח ובעסקיו במידה שמידע כזה מצוי בפלטפורמה הנ"ל.

9. שימוש בפלטפורמה:

9.1. בכדי להשתמש בפלטפורמה נדרש מחשב עם מערכת הפעלת של חברת windows בעל חיבור לרשת האינטרנט ודפדפן כרום.

10. אבטחה

10.1. הלקוח מתחייב כי יש בידיו תוכנות אבטחה פעילות והוא מתחייב לעדכנן מעת לעת.

10.2. החברה לא תישא בשום אחריות לאובדן ו/או נזק שיגרמו כתוצאה מהיעדר תוכנות אבטחה ו/או אי הפעלתן.

11. שינויים בפלטפורמה

11.1. הלקוח מתחייב בזאת כי לא יבצע כל שינוי ו/או תיקון בפלטפורמה הנמצאת במסגרת הסכם זה.

12. כללי

12.1. החברה מספקת פלטפורמה נוחה לניהול השיעורים בסטודיו ואין החברה אחראית לתקלות הקשורות בניהול הסטודיו.

הלקוח יודע כי בסיס הפלטפורמה הוא הגדרות הקשורות לסטודיו שלו כגון הגדרת מערכת השיעורים, הזנת פרטים של התלמידים וכו' האחריות על הטמעת המערכת ו/או הזנת נתונים בה הינה על הלקוח בלבד.

החברה לא תהיה אחראית לתקלות ו/או לנזק בכל דבר הקשור להטמעת המערכת ו/או הזנת הנתונים במערכת.

12.2. במידה והלקוח בחר לעשות שימוש במערכות נוספות המתממשקות לפלטפורמה כגון תוכנה להפקת חשבוניות, מערכת דיוור וכו' עליו להקפיד לא לשנות את פרטי ההתחברות מבלי שיידע ויקבל אישור על כך מהחברה.

12.3. הלקוח מתחייב שלא לשלוח באמצעות הפלטפורמה דואר spam. על הלקוח לדאוג להחתים את משתמש הקצה על אישור לשליחת דואר אלקטרוני אליו. באם הלקוח יסרב ו/או יבקש להפסיק לקבל דברי דואר מהלקוח, על הלקוח להוריד את משתמש הקצה מרשימת התפוצה.

לא עשה כן הלקוח הדבר ייחשב כדיוור spam, והלקוח בלבד יהיה אחרי על כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לחברה כתוצאה ממשלוח דואר spam ע"י הלקוח למשתמש הקצה.

12.4. באם הלקוח באיזה שהוא שלב לא יעמוד בביצוע התשלומים במועדם ובסכומם תהיה זכאית החברה להפסיק לאלתר את מתן השירות ולגרום להפסקת עבודת הפלטפורמה והחברה לא תהיה אחראית לשום נזק שייגרם כתוצאה מהשעיית השימוש בפלטפורמה.

13. תקופת ההתקשרות בין הצדדים:

13.1. הסכם זה הינו לתקופה של שנה. באם הלקוח יהיה מעוניין להמשיך לעשות שימוש בפלטפורמה ולהאריך את תקופת ההתקשרות יודיע על כך לחברה חודש מראש לפני תום שנת ההתקשרות. הודיע הלקוח על רצונו להמשיך את תקופת ההתקשרות, הסכם זה ימשיך לחול על הצדדים למעט המחיר. לאחר שנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעלות את המחירים עבור השימוש בפלטפורמה.

13.2. כאמור בסעיף 12.4 החברה תהיה רשאית להפסיק את השירותים לאלתר באם הלקוח לא יבצע את התשלום במועדו, ויראו הסכם זה כמבוטל.

13.3. הלקוח יהיה ראשי להפסיק את ההתקשרות בהודעה לחברה בכתב בסוף חודש קלאנדרי והשירות יופסק חודש לאחר מכן.

13.4. שילם הלקוח עבור שנה מראש ומשכך נהנה ממחיר מופחת בהתאם לנספח "פירוט המסלולים" ויחליט להפסיק את ההתקשרות עם החברה אזי ישלם לחברה את ההפרש של מחיר למנוי חודשי המשולם מידי חודש בחודשו עבור החודשים שבהם עשה שימוש בתוכנה ובשירות. החברה מתחייבת להחזיר את התשלום ששולם מראש לשנה בניכוי ההפרש המגיע לחברה כאמור לעיל בתוך חודש וחצי מיום ההודעה על הפסקת ההתקשרות מצד הלקוח.ולראייה באו הצדדים על החתום :

_________________      _________________

            החברה                                הלקוח